O nás

Česká naturopatická společnost

Česká Naturopatická Společnost (ČNS) byla založena v roce 2013. Posláním ČNS je prosazení poskytování vysoké úrovně naturopatické praxe – poradenství v oblasti celostní přírodní medicíny v České republice. Uskutečnění tohoto cíle umožní základna profesionálně vyškolených naturopatů, fytoterapeutů a klinických nutričních terapeutů s vysokým standardem jejich profesní úrovně.

Nezanedbatelná pozornost je věnována přiblížení termínu naturopatie české veřejnosti a to především pomocí správného mediálního obrazu tohoto pojmu, včetně pořádání info kampaní, kurzů a vydávání pravidelného e-časopisu.

ČNS bude aktivně podporovat trvalé vzdělávání svých členů a jejich vzájemnou spolupráci a bude se snažit ve prospěch klienta navázat (především formou konzultací) spolupráci s lékaři i jinými zdravotnickými odborníky.

ČNS bude koordinovat aktivity svých členů na regionální i celonárodní úrovni a podporovat jejich spolupráci s dalšími spřátelenými národními i zahraničními profesními organizacemi.

Dne 14.ledna 2017 byla ČNS jednomyslně přijata na zasedání Světové naturopatické federace (WNF) za svého právoplatného člena, a to se všemi právy a povinnostmi z tohoto statutu vyplývajícími. vč. respektování a zavedení jednotného vzdělání naturopatů v ČR.

Mezi hlavní úkoly a poslání činnosti WNF patří především:

  • Posilovat pozici přírodní medicíny a podporovat její rozšiřování a uznání na celosvětové úrovni v celé škále rozmanitosti jednotlivých oborů a různorodosti jejího působení.
  • Při použití naturopatických praktik vůči klientovi důsledně dodržovat pravidla – tedy jejich smysluplnosti, patřičnosti a vhodnosti.
  • V jednotlivých zemích sjednotit a podporovat nejvyšší vzdělávací standardy této globální profese, vč. její legalizace a akreditace ukončeného studia.
  • Podílet se na výzkumech v oblasti působení naturopatie a studiích ověřujících výsledky těchto výzkumů a aktivně výzkum i studie organizovat.
  • Vytvořit a udržovat normy regulace a akreditace, vč. aktuální databáze naturopatických organizací jednotlivých členů WNF.
  • Spolupracovat s celosvětovými organizacemi (WHO, OSN, UNESCO), jednotlivými národními vládami k uznání, legalizaci a podpoře naturopatické medicíny.

Kodex ČNS
Stanovy ČNS