Členství

Členem ČNS se může stát fyzická osoba starší 18 let, trestně bezúhonná se způsobilostí k právním úkonům, jejíž členství odsouhlasí na základě přihlášky výbor ČNS.

Přihlášku k členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba 2/3 souhlas členů výboru.

Přihlášku ke členství naleznete zde.

Typy členství

1. Terapeut – Naturopat (splňující mezinárodní WHO Benchmark pro výkon profese Naturopatie – min. 1100 hodin kontaktní výuky a 400 hodin praxe), terapeut Západní fytoterapie, terapeut Klinické nutriční medicíny.

a)     Úspěšný absolvent odborného studia, akceptovaného normami ČNS (Klinické nutriční medicíny, Západní fytoterapie, Naturopatie).

b)    Nositel diplomu ze zahraničí (akreditovaný Naturopath, Clinical Nutritionist, Herbalist), bude posuzováno individuálně.

2. Student – Studující odborné víceleté studium zaměřené k získání titulu Naturopat, terapeut Západní fytoterapie, terapeut Klinické nutriční medicíny, akceptovaných normami ČNS.

3. Partner – tento druh členství může být přiznán každému, kdo projeví zájem o činnost ČNS nebo spolupráci s ní a zaplatí stanovené členské příspěvky. Toto členství může být přiznáno i studentům výše zmíněných oborů, kteří řádně nedokončili svůj studijní obor, nebo studentům jednoletého studia.


Práva členů

Každý člen má právo:

–       být pravidelně informován o činnosti a hospodaření ČNS
–       účastnit se jednání Valné hromady ČNS
–       předkládat připomínky a podněty k činnosti ČNS
–       angažovat se při získávání finančních i jiných prostředků pro zajištění chodu ČNS a organizování jejich aktivit

Člen Terapeut má dále právo:

–       hlasovat a volit na VH
–       využívat odbornou pomoc v rámci ČNS
–       získávat bezplatné odborné informace ve formě e-časopisu
–       být uveden v seznamu Terapeutů ČNS, uveřejněném na webových stránkách ČNS, pokud jsou splněny podmínky pro to stanovené
–       podílet se na stanovování úkolů a cílů ČNS
–       na tzv. neaktivní členství a to po dobu maximálně 5ti let. To znamená, že udržuje status Terapeut ovšem nevykonává klinickou praxi a nesplňuje roční CEP body. Mezi důvody, které zabraňují vykonávání řádné praxe a splňování CEP bodů patří – například starost o osobu blízkou, změna v rodinné situaci, starost o dítě atp. Člen o této změně informuje výbor ČNS emailem na info@naturopati.cz. Člen po dobu tohoto typu členství platí 50% členský poplatek.


Člen Student má dále právo:

–       hlasovat na VH s výjimkou práva volit
–       využívat odbornou pomoc v rámci ČNS
–       získávat bezplatné odborné informace ve formě e-časopisu
–       podílet se na stanovování úkolů a cílů ČNS

Povinnosti členů

Každý člen má povinnost:
–       dodržovat Stanovy ČNS
–       jednat v souladu se zaměřením a cíly ČNS
–       zachovávat etiku profesionality, odbornosti, kolegiality a slušnosti v konání
–       plnit úkoly stanovené ČNS
–       platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví výbor ČNS

Člen Student má dále povinnost:
–       dodržovat Kodex ČNS

Člen Terapeut má dále povinnost:
–       dodržovat Kodex ČNS
–       splňovat roční body CEP (Continuous Education Program)

Změna členství

Člen Student 
–       může zažádat o přestup na člena Partner, a to bez vysvětlení důvodu. Vyplní formulář nazvaný „Dokument o změně členství“ a zašle ho emailem na info@naturopati.cz
–       může zažádat o přestup na člena Terapeut po doložení ukončeného vzdělání a splnění minimálně základních 30 hodin povinné klinické praxe. Zbylých 370 hodin povinné klinické praxe nutné k plnému ukončení studia a splnění Benchmarku WHO musí dokončit během dvou (2) let ode dne ukončení závěrečné zkoušky. ČNS na vyžádání doloží splněnou praxi. Pokud klinickou praxi nesplní, a chce zůstat v asociaci členem, může zažádat o přestup na člena Partner. Vyplní formulář nazvaný „Dokument o změně členství“ a zašle ho emailem na info@naturopati.cz.

Člen terapeut
–       může zažádat o přestup na člena Partner, a to bez vysvětlení. Vyplní formulář nazvaný „Dokument o změně členství“ a zašle ho emailem na info@naturopati.cz
–       má právo na neaktivní členství, viz  Práva členů, člen Terapeut.

Zánik členství

–       písemným oznámením výboru ČNS o vystoupení
–       zánikem ČNS
–       úmrtím člena
–       rozhodnutím výboru o vyloučení člena pro závažné porušení Stanov a Kodexu ČNS
–       opakovaným nezaplacením členských příspěvků

Souhrnné informace o typech členství naleznete v tomto dokumentu.