Členství

Členem ČNS se může stát fyzická osoba starší 18 let, trestně bezúhonná se způsobilostí k právním úkonům, jejíž členství odsouhlasí na základě přihlášky výbor ČNS.

Přihlášku k členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba 2/3 souhlas členů výboru.

Přihlášku ke členství naleznete zde.

Typy členství

1. Terapeut – Naturopat, terapeut Západní fytoterapie, terapeut Klinické nutriční medicíny.

a)     Úspěšný absolvent odborných kurzů, akceptovaných normami ČNS (Klinické nutriční medicíny, Západní fytoterapie, Naturopatie)

b)    Nositel diplomu ze zahraničí (akreditovaný Naturopath, Clinical Nutritionist, Herbalist)

2. Student – Studující odborný kurz zaměřený k získání titulu Naturopat, terapeut Západní fytoterapie, terapeut Klinické nutriční medicíny, akceptovaných normami ČNS.

3. Partner – tento druh členství může být přiznán každému, kdo projeví zájem o činnost ČNS nebo spolupráci s ní a zaplatí stanovené členské příspěvky. Partner nemá žádná práva a povinnosti s výjimkou těch, která jsou mu VH výslovně přiznána.


Práva členů

Každý člen má právo:

–       být pravidelně informován o činnosti a hospodaření ČNS
–       účastnit se jednání Valné hromady ČNS
–       předkládat připomínky a podněty k činnosti ČNS
–       angažovat se při získávání finančních i jiných prostředků pro zajištění chodu ČNS a organizování jejich aktivit

Člen Terapeut má dále právo:

–       hlasovat a volit na VH
–       využívat odbornou pomoc v rámci ČNS
–       získávat bezplatné odborné informace ve formě e-časopisu
–       být uveden v seznamu Terapeutů ČNS, uveřejněném na webových stránkách ČNS, pokud jsou splněny podmínky pro to stanovené
–       podílet se na stanovování úkolů a cílů ČNS


Člen Student má dále právo:

–       hlasovat na VH s výjimkou práva volit
–       využívat odbornou pomoc v rámci ČNS
–       získávat bezplatné odborné informace ve formě e-časopisu
–       podílet se na stanovování úkolů a cílů ČNS

Povinnosti členů

Každý člen má povinnost:

–       dodržovat Stanovy ČNS
–       jednat v souladu se zaměřením a cíly ČNS
–       zachovávat etiku profesionality, odbornosti, kolegiality a slušnosti v konání
–       plnit úkoly stanovené ČNS
–       platit členské příspěvky, jejichž výši stanoví výbor ČNS

Člen Terapeut a Student mají dále povinnost:

–       dodržovat Kodex ČNS

Zánik členství

–       písemným oznámením výboru ČNS o vystoupení
–       zánikem ČNS
–       úmrtím člena
–       rozhodnutím výboru o vyloučení člena pro závažné porušení Stanov a Kodexu ČNS
–       opakovaným nezaplacením členských příspěvků